PHÓNG SỰ VỀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XD XHHT TẬP GIAI ĐOẠN 2013-2018 HUYỆN ĐÀ BẮC - TỈNH HÒA BÌNH